Σκοτεινός Τουρισμός

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ10

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να παρέχει ένα σύνολο θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεωνστους φοιτητές σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού, διερευνώντας μία σειρά από ζητήματα και κρίσιμες παραμέτρους που σχετίζονται με αποσαφήνιση όρων και εννοιών, παρουσίαση των παραβατικών και ιδιαίτερων μορφών τουρισμού και μελέτη των αρνητικών κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού στον τόπο προορισμού αλλά και ευρύτερα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

 • Να αναγνωρίζει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις των παραβατικών και ιδιαίτερων Μορφών Τουρισμού.
 • Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των μορφών αυτών.
 • Να προσεγγίζει την αναγκαιότητα προσεκτικής διαχείρισης των μορφών αυτών.
 • Να αξιολογεί την αρνητική επίπτωση των διαφόρων μορφών τουρισμού στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
 • Να κρίνει τη σημασία των επιδράσεων αυτών στον τόπο προορισμού αλλά και ευρύτερα.
 • Να ορίζει τον πολιτισμό ως βασική συνιστώσα της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Να εφαρμόζει τα εργαλεία του περιβαλλοντικού managementστην βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στα παρακάτω:

Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Αρνητικές μορφές του Τουρισμού

 • Τουρισμός Παραβατικών Συμπεριφορών
  • Σεξοτουρισμός
  • Ναρκοτουρισμός
  • Παράνομος Ιατρικός Τουρισμός
 • Τουρισμός Ιδιαίτερων Συμπεριφορών
  • Σκοτεινός Τουρισμός
  • Εκτονωτικός Τουρισμός
  • Τουρισμός Ακραίου Κινδύνου
  • Ιδιαίτερος Τουρισμός (Τζόγου, Pride Parade, Αυτοκτονίας)
 • Αρνητικές Επιπτώσεις του Τουρισμού
  • Κοινωνικές Επιπτώσεις
  • Οικονομικές Επιπτώσεις
  • Πολιτιστικές Επιπτώσεις
  • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θεωρητικό Μέρος
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Επίλυση Προβλημάτων

Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λύτρας, Π.& Παπαγεωργίου, Α. (2014), Ο τουρισμός που πληγώνει, εκδόσεις Παπαζήση
 • Βενετσανοπούλου, Μ. ( 2006). Η κρατική συμβολή στον τουρισμό: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Αθήνα: Interbooks.
 • Γεωργόπουλος, Α. (1998). Γη, Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης, Αθήνα: Gutenberg.
 • Λύτρας, Π., (1998). Κοινωνιολογία του τουρισμού, Β΄ έκδοση, Αθήνα: Interbooks.
 • Λύτρας, Π., (2008). Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στον Τουρισμό, Αθήνα: Interbooks.
 • Παπαγεωργίου, Α., (2010). Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μέσω του μάρκετινγκ – μάνατζμεντ φορέων, οργανισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Σχίζας, Γ., (1998). Ο Άλλος Τουρισμός, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ashworth G. G.J,. and Hartmann, R. (2005). Horror And Human Tragedy Revisited: The Management of Sites of Atrocities for Tourism. Cognizant Communication Corporation.
 • Backman, K. F., and Backman, S. J.(1997). An examination of the impacts of tourism in a gateway community. In H. L. Meadow (Ed.) Development in Quality of LifeStudies, vol. 1 (pp. 6). Blacksburg, Virginia: International Society for Quality of LifeStudies.
 • Beck, U., (1994). Reinvention of Politics: Toward a Theory of Reflexive Modernization. In Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern SocialOrder,U. Beck, A. Giddens and S. Lash, eds., Cambridge: Polity Press.
 • Beck, U., 1995.Ecological Politics in the Age of Risk. Cambridge: Polity Press.
 • Bookman MZ, Bookman KR. (2007). Medical tourism in developing countries.New York, NY: Palgrave Macmillan Ltd.
 • Bjorklund and Philbrick, (1972), στοRyan,C., (1991).Recrational Tourism: A Social Science Perspective, London: Routledge.
 • Clark, N., and Clift, S., (1994).A Survey of Student Health and Risk Behavior on Holidays Abroad.Travel, Lifestyles and Health Working Paper No 3. Centre for Health Education and Research and Centre for Tourism Studies. Canterbury: ChristChurch College.
 • Cooper, C, Fletcher, J, Gilbert D, & Wanhill, S. (1993). Tourism: principles & practice, Longman, Harlow, UK.
 • Ewert, A. (1989). Outdoor Adventure Pursuits: Foundation, Models and Theories. Columbus: Publishing Horizons.
 • Friges, J.D. (1996). Dimension of Tourism. New York, Educational Institute of the Hotel and Motel Association.
 • Gahlinger, PM. (2008).The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas. Sunrise River Press.
 • Galliers, R. and Leidner, D. (2009). Strategic Information Management: Challenges and Strategies inManaging Information Systems, Routledge
 • Giddens, A. (1990).The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Giddens, A. (1994). Living in a Post-Traditional Society. In Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, U. Beck, A. Giddens andS. Lash, eds., Polity Press.
 • Giddens, A. (1998). Risk Society: The Context of the British Politics. In The Politics of RiskSociety, J. Franklin, ed., Cambridge: Polity Press.
 • Hancock, D. (2006). The Complete Medical Tourist – Your Guide to Inexpensive Cosmetic, Medical and Dental Surgery Abroad.London, UK: John Blake Publishing.
 • Keogh, B. (1989). Social Impacts. In outdoor recreation in Canada, Edited by G.Wall. Toronto: JognWiley & Sons.
 • Korf, D. (1995). Dutch Treat. Formal Control and Illicit Drug Use in the Netherlands. Amsterdam: Thesis Publisers.
 • Lennon, J. and Foley, M. (2000). Dark tourism— the attraction of death and disaster, Continuum, London and New York.
 • Lytras,P., Papageorgiou,A ,(2015), Tourism that hurts: The invisible and defamatory side of tourism, Papazisis Publishers, https://play.google.com/store/books/details/Pericles_Lytras_Tourism_that_hurts?id=yUgoCgAAQB AJ
 • Lytras, P., Papageorgiou,A.,(2016), Le tourisme qui blese: Son aspect invisible et diffamatoire, EditionsPapazissis saic, https://itunes.apple.com/us/book/le-tourisme-qui-blesse…/id1136202417?ls=1&mt=11
 • P uczkó , L. and Ratz, T., (2000). Tourist and Resident Perceptions of the Physical Impacts of Tourism at LakeBalaton, Hungary: Issues for Sustainable Tourism Management
 • Ryan, C. (2000). Sex Tourism: Paradigms of Confusion? In Tourism and Sex: Culture,Commerce and Coercion, S. Clift and S. Carter, eds., London: Pinter.
 • Ryan, C. (2003). Risk Acceptance in Adventure Tourism: Paradox and Context. In Managing Tourist Health and Safety in the New Millennium, J. Wilks and S.Page, eds., Amsterdam: Pergamon.
  Affordable and Quality Cosmetic Care Outside the U.S. New York, NY: Stewart, Tabori & Chang.
 • Stokey, E. and Zeckhauser, R. (1978). A primer for policy analysis , W. W. Norton, New York.
 • Stone, P.R. (2010) Dark Tourism Experiences: Mediating between Life and Death. In R.Sharpley and P.R.Stone (eds) Tourist Experiences: Contemporary Perspectives, London: Routledge.
 • Tarlow, P. (2005). Dark Tourism. Novelli, M. (edited) Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Oxford: Elsevier Buterworth-Heinemann.
 • Turner, L., and Ash, J., (1975).The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery.London:Constable.
 • UNESCO. 1995. Workshop on Sustainable Tourism Development in World Heritage Sites: Planning for Hue. Final Report, Vol. III:Executive Summary and Recommendations.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Medium-Term Strategy1996-2001, Paris, 1996.
 • UNESCO. Cultural Survival in Luang Prabang: Documentation, Education and Training To Revitalize Traditional Temple Arts and Building Crafts within the Laotian Buddhist Sangha, UNESCO Project Document, 9 March 1998.
 • UNESCO. 1998. World Culture Report: Culture, Creativity and Markets. UNESCO: Paris.
 • UNESCO. World Heritage Centre (WHC) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, UNESCO, WHC.99/2, March 1999.
 • UNESCO. Is Cultural Tourism on the Right Track? UNESCO Courier, pp22-23, July/August 1999.
 • UNESCO. 1999. Tourism and culture: Rethinking the mix. UNESCO Courier. July/August.
 • UNESCO. A Case Study on Luang Prabang Lao PDR, Bhaktapur, April 2000.
 • UNESCO. Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World Heritage Site Managers, World Heritage Manuals – Manual 1, by Arthur Pedersen, UNESCO World Heritage Centre, 2002. Διαθέσιμο εδώ.
 • UNEP, United Nations Environment Programme. 1995. Environmental Codes of Conduct for Tourism.
 • UNEP ( 1998). Ecolabels in the Tourism Industry. UNEP: Paris.
 • United Nations,( UN). (1999). Towards Sustainable Tourism: Governments, Tour Industry Seek Plan at United Nations to Cut Environmental and Social Impacts. Press Release, New York, February.
 • United Nations, (2000). 10th United Nations Congress on the prevention of crime and the treatmentof offenders.New Global Treaty to Combat “Sex Slavery” of Women and Girls. Published by the United Nations Department of Public Information, Διαθέσιμο εδώ.
 • UNEP, ( 2001). Environmental Impacts of Tourism – Global Level.
 • UNEP, (2003). A Manual for Water and Waste Management: What the Tourism Industry Can Do to Improve its Performance, Paris.
 • UNEP, launches new Global Clean Energy Network at Johannesburg World. Putting Energy into Sustainable Development. Διαθέσιμο  εδώ.
 • United Nations(The) Global Initiative To Fight Human Trafficking, (UN.GIFT), (2008). The Vienna Forum Report: a way forward to combat human trafficking. Διαθέσιμο εδώ.
 • United Nations, OSAGI. (1995). “Gender Mainstreaming Mandates: Beijing Platform for Action”.
 • United Nations Convention against Transnational Organized Crime.Διαθέσιμο εδώ.
 • Westerhausen, K. (2002). Beyond the Beach: An Ethnography of Modern Travelers in Asia. Bangkok: White Lotus Press.
 • Wickens, E. (1997). Licensed for Thrill. Risk taking and tourism. In Tourism and Health, Clift S and Gabowski, P. (eds), London: Printer, pp 151-164.
 • Woodman, J. (2007). Patients Beyond Borders – Everybody’s Guide to Affordable, World-Class Medical Tourism.Chapel Hill, NC: Healthy Travel Media.
 • WTO, (1995). Statement On The Prevention Of Organized Sex Tourism”. Διαθέσιμο εδώ.