Θρησκευτικός Τουρισμός

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ5

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικές θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και πληροφορίες που αφορούν στο φαινόμενο του θρησκευτικού τουρισμού και του προσκυνήματος. Ειδικότερα θα γίνει αναφορά: στην κατανομή των θρησκειών ανά τον κόσμο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που διαμορφώνουν και το προφίλ των πιστών. Θα εξεταστεί η σχέση του θρησκευτικού φαινομένου με τη θεολογία και άλλες επιστήμες και η συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Θα γίνει εξέταση των θρησκευτικών μνημείων και τωνορθόδοξων προσκυνημάτων, και της συνεισφοράς τους στην τοπική και εθνική οικονομική ανάπτυξη αλλά και της προοπτικής
279αναβάθμισής τους στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του μαθήματος, επίσης, παρουσιάζονται θρησκευτικά μνημεία, τόποι, προσκυνήματα, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού και αξιολογείται ο τρόπος προβολής και τουριστικής αξιοποίησής τους. Εξετάζονται επιμέρους θέματα διατροφής, ενδυμασίας και γενικότερα αναγκών σε σχέση με τη θρησκεία, καθώς και συμπεριφορών στον τόπο προορισμού, διαχείρισης τουριστών ή/και προσκυνητών κ.λπ.

Στόχος είναι

 • Η γνώση των ποικίλων πόρων που σχετίζονται με το θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό και το προσκύνημα
 • Η αναγνώριση εκ μέρους των φοιτητών των ποικίλων τύπων του θρησκευτικού τουριστικού ρεύματος.
 • Η αναγνώριση και κατανόηση της διάκρισης του θρησκευτικού τουρισμού από το προσκύνημα, με στόχο τη διαχείριση των διαφορετικών αναγκών των μετακινούμενων / ταξιδιωτών
 • Η ικανότητα διαχείρισης των διαφορετικών διατροφικών αναγκών των ταξιδιωτών ανάλογα με το θρήσκευμα και τηςδιαχείρισης εν γένει των διαφορετικών αναγκών των ταξιδιωτών, ανάλογα με το θρήσκευμα (π.χ. Kosher&Halalτουρισμό)
 • Η διαχείριση των επιδράσεων του θρησκευτικού τουρισμού στους τόπους υποδοχής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικές έννοιες. Θεός, άνθρωπος, θρησκεία, φιλοσοφία, ταξίδι.
 • Πολιτισμός και πολιτισμικός τουρισμός.
 • Το φαινόμενο και η έννοια του Θρησκευτικού Τουρισμού. Θρησκευτικές –περιηγήσεις και προσκύνημα.
 • Τυπολογία του θρησκευτικού-πολιτισμικού τουρισμού.
 • Η επιχειρηματική διάσταση του Θρησκευτικού Τουρισμού (διαμονή, διατροφή, ξενάγηση, πρακτόρευση).
 • Τα θρησκευτικά αναμνηστικά.
 • Ο Θρησκευτικός Τουρισμός και το προσκύνημα στην Ελλάδα. Οργάνωση, υλοποίηση, μεγέθη.
 • Ο θρησκευτικός τουρισμός και το προσκύνημα στον κόσμο.
 • Οι επιδράσεις του Θρησκευτικού-πολιτισμικού τουρισμού.
 • Η διαχείριση του θρησκευτικού τουρισμού (Φορείς εθνικοί-διεθνείς).
 • Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο.
 • Θρησκευτικοί χώροι και μνημεία στην Ελλάδα.
 • Ο μοναχισμός ως πόλος θρησκευτικών και προσκυνηματικών περιηγητών. Η περίπτωση του Αγίου Όρους.
 • Θρησκευτικά χώροι και μνημεία στο εξωτερικό.
 • Τα κυριότερα θρησκευτικά μνημεία και τόποι άλλων θρησκειών.
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί γύρω από το Θρησκευτικό Τουρισμό.
 • Η προοπτική επαγγελματικής οργάνωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού και του προσκυνήματος στην Ελλάδα.
 • Η συμβολή του Κράτους και της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού.
 • Ειδικά θέματα θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνήματος.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις κρίσεως
 2. Παρουσίαση Ατομικής/ών Εργασίας /ιών (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μοίρα, Π. (2009). «Θρησκευτικός Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.
 • Μοίρα, Π. (2015).ΠΕ2.1.5. Σχέδιο δράσης για τον θρησκευτικό τουρισμό στις Κυκλάδες, Υποέργο 10 «Δημιουργία Μηχανισμών Επιστημονικής Παρακολούθησης Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της πράξης «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Δράση 2(Δ2): Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στις Κυκλάδες. Ενέργεια Α.2.1.: Σύνταξη σχεδίων δράσης ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού για τις Κυκλάδες. Παρατηρητήριο Τουρισμού Ν. Αιγαίου, UNWTO –Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Moira, P. –Mylonopoulos, D. (2017). “Marian pilgrimages in Greece and their management”, In Maria Stella Calò Mariani andAnna Trono (ed.),Ways of the Misericordia: Arts, Culture and Marian religious paths between East and West. Mario Congedo Editore, Italy.
 • Moira, P.–Mylonopoulos, D. –Vasilopoulou, P. (2017). Kosher tourism. Case study from Greece, In chapter13, “Conflicts, Religion and Culture in Tourism”, Razaq Raj, and Kevin Griffin (eds), series Religious Tourism and Pilgrimage Series at CABI, Ireland, pp. 144-154.
 • Mylonopoulos, D. –Moira, P.–Kikilia, Aik. (2017). War and Cultural Heritage. The case ofreligious monuments, In chapter 14, “Conflicts, Religion and Culture in Tourism”, Razaq Raj, and Kevin Griffin (eds), series Religious Tourism and Pilgrimage Series at CABI, Ireland, pp. 155-166.

 

Επιλεγμένα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • Tourism Management
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism and Leisure Studies
 • International Journal of Research in Tourism and Hospitality