Τουρισμός Υπαίθρου: Αγροτουρισμός, Ορεινός, Οικοτουρισμός

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ6

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να παρέχει ένα σύνολο θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεωνστους φοιτητές σχετικά με τον Τουρισμό Υπαίθρου, και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον Αγροτουρισμό, τον Ορεινό Τουρισμό και τον Οικοτουρισμό, διερευνώντας μία σειρά από ζητήματα και κρίσιμους παραμέτρους που σχετίζονται με αποσαφήνιση όρων και εννοιών, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ. Επίσης οι φοιτητές θα κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισηςστην διαμόρφωση του χώρου/πλαισίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Τουρισμού Υπαίθρου, αλλά και ως κύριου ρυθμιστή μίας σειράς ποιοτικών κυρίως κριτηρίων που επηρεάζουν την οργάνωση και την λειτουργία τόσο του τόπου υποδοχής, όσο και των τουριστικών επιχειρήσεωνπου δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

 • Να αναγνωρίζει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του Τουρισμού Υπαίθρου και το περιεχόμενο τους που αφορά τις μορφές του Αγροτουρισμού, του Ορεινού Τουρισμού και του Οικοτουρισμού.
 • Να προσδιορίζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Τουρισμού Υπαίθρου και αειφόρου ανάπτυξης.
 • Να διακρίνει το ρόλο και τη συνεισφορά των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να μπορεί να γνωρίζει τα μοντέλα ανάπτυξης που έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς για τις τρείς μορφές του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να γνωρίζει την διεθνή εμπειρία από την ανάπτυξη αυτών των μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να γνωρίζει την ελληνική εμπειρία από τις προσπάθειες ανάπτυξης αυτών των μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να εκτιμά τις δυνατότητες, τους τύπους και τα εργαλεία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να εξηγεί την αναγκαιότητα ύπαρξης επιχειρησιακού περιεχομένου και κατάλληλης προσέγγισης των δραστηριοτήτων του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να εξετάζει το χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης των τριών μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου (Αγροτουρισμού, Ορεινού Τουρισμού, Οικοτουρισμού).
 • Να σχεδιάζει το management των επιχειρήσεων που ανήκουν στις τρείς μορφές του Τουρισμού Υπαίθρου, δηλ. του Αγροτουρισμού, του Ορεινού Τουρισμού και του Οικοτουρισμού.
 • Να σχεδιάζει το marketingτων επιχειρήσεων που ανήκουν στις τρείς μορφές του Τουρισμού Υπαίθρου, δηλ. του Αγροτουρισμού, του Ορεινού Τουρισμού και του Οικοτουρισμού.
 • Να ορίζει τις στρατηγικές marketing των επιχειρήσεων αυτού του τύπου.
 • Να αξιολογεί τη συνεισφορά των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην διαχείριση των επιχειρήσεων του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να κρίνει τη σημασία της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Να ορίζει τον πολιτισμό ως ποιοτικό παράγοντα του τουριστικού κυκλώματος, και βασικής συνισταμένης της εξειδίκευσης και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων αυτού του τύπου.
 • Να εφαρμόζει τα εργαλεία του περιβαλλοντικού management στην βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Να μπορεί να εφαρμόσει καλές πρακτικές από την εφαρμογή μοντέλων Τουρισμού Υπαίθρου σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις.
 • Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη.
 • Τουρισμός Υπαίθρου: Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Οικοτουρισμός.
 • Σχεδιασμός Αγροτουρισμού.
 • Σχεδιασμός Ορεινού Τουρισμού.
 • Σχεδιασμός Οικοτουρισμού.
 • Διεθνείς και Ελληνικές Εμπειρίες σχεδιασμού.
 • Ρόλος και συνεισφορά τοπικών, περιφερειακών και εθνικών Φορέων και Οργανισμών στην ανάπτυξη των τριών μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Πρότυπα Σταθμών Χειμερινών Αθλημάτων.
 • Πρότυπα/Τύποι Αγροτουρισμού.
 • Οικοτουρισμός/Εθνικά Πάρκα.
 • Σχεδιασμός Εθνικών Πάρκων.
 • Τουρισμός Υπαίθρουκαι ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Μελέτη των κρίσιμων παραγόντων για τη δημιουργία επιχειρήσεων Αγροτουρισμού, Ορεινού Τουρισμού, και Οικοτουρισμού.
 • Χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης των μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Management επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Εργαλεία περιβαλλοντικού management.
 • Ποιότητα υπηρεσιών στον Τουρισμό Υπαίθρου.
 • Marketing ζωνών υποδοχής και επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου.
 • Σχεδιασμός και στρατηγικές Μarketing.
 • Ρόλος των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των τριών μορφών του Τουρισμού Υπαίθρου (Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Οικοτουρισμός).
 • Η μεταβλητή πολιτισμόςκαι βιώσιμη ανάπτυξη στον Τουρισμό Υπαίθρου.
 • Πολιτισμικοί παράγοντες, τόποι προέλευσης και υποδοχής, και επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (70%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30%)
  -Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βαρβαρέσος Σ. (1999) Τουριστική Ανάπτυξη και ΔιοικητικήΑποκέντρωση.Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2013) Οικονομική του Τουρισμού : Εννοιολογικές,θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδ. Κριτική. Αθήνα
 • Κομίλης Π., Βαγιονής Ν., (1999) Τουριστικός Σχεδιασμός: Μέθοδοι και Πρακτικές Αξιολόγησης.Εκδ. Προπομπός. Αθήνα.
 • Νιζάν Π. (2005) Άντεν Αραβία.Έκδ. Κέδρος, Αθήνα.
 • Νταβίντ-Νέλ Α. (2008) Στα άδυτα του Θιβέτ. Έκδ. Νάρκισσος, Αθήνα.
 • Σφακιανάκης Μ., (2000) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδ. Έλλην. Αθήνα.
 • Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι., (επιμέλεια) (2009) Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού. Εκδ. Ιnterbooks. Αθήνα
 • Aragon L. (1942) Les Voyageurs de l ́impériale. Gallimard, Paris.
 • Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. Pearsons, London.
 • David-Neel A. (1927) Voyage d’ une Parisienne á Lhassa, Libr. Plon, Paris.
 • David-Neel A. (1988) Journal de Voyage 2,Ed. Presses Pocket, Paris.
 • Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris.
 • Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris.
 • Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid.
 • Jafari J. (1996) The Tourism system. Ann Arbor, MI
 • McIntyre G., (1993) Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners. Madrid :WTO.
 • Melissidou S., Varvaressos S., (2004) Sustainable tourism development: national framework, perspectives and implications. Archives of Economic History, XVI (1), pp. 131-153.
 • Middleton V.T.C, Hawkins W., (2002) Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. 3rded. Oxford : Butterworth-Heineman.
 • Morand P (1994) Le Voyage.Ed. du Rocher, Paris.
 • O.M.T (2006) Tendances des marches touristiques. Madrid.
 • Swarbrooke J., (1999) Sustainable Tourism Management. UK: CAB International Publishing.
 • Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris.
 • WTO, (2004) Indicators of sustainable development for tourism destinations: a guide-book.Madrid: WTO

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • Theoros
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourismos
 • Tourism Economics
 • Tourism Issues