Τουριστική Ψυχολογία και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ3

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για τη γνώση πολλών και διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών ψυχολογικής ανάλυσης και υποστήριξης τόσο των πελατών (τουριστών) όσο και των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα διευθυντικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη σε διεθνές επίπεδο. Διερεύνηση της επιρροής του ψυχολογικού κλίματος στον τουρισμό και η αντιμετώπιση ιδίως σε περιπτώσεις δημιουργίας της διαχείρισης οιασδήποτε μορφής πρόσκαιρων ή μονιμότερων κρίσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να :

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο ενός τουριστικού επιχειρησιακού συστήματος καθώς και τον τρόπο αλληλεξάρτησης του τουριστικού παραγωγικού τομέα, ώστε να είναι μπορεί να ερμηνεύσει προβλήματα, που τυχόν ανακύπτουν κατά τη μεταφορά, τη διαμονή και τη διατροφή των πελατών.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τον προγραμματισμό κατανομής έργου αυτών, το σχεδιασμό και τον τρόπο στελέχωσης των τμημάτων και των διευθύνσεων της τουριστικής και δη της ξενοδοχειακής επιχείρησης –που αποτελεί και τον κορμό του κλάδου -τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού καθώς και την ποιότητα και την αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και να είναι σε θέση -εάν και εφόσον απαιτηθεί –να ανταποκριθεί ιδίως στις άμεσες και επείγουσες ανάγκες των τουριστών –καταναλωτών.
 • Να επιτυγχάνει μέσω της ορθολογικής διαχείρισης της συμπεριφοράς όλων των τμημάτων των τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση σε εκείνα, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό, δηλαδή τους τουρίστες –καταναλωτές υπηρεσιών και προϊόντων τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση.
 • Να είναι σε θέση, να κατανοεί το πλαίσιο της συμπεριφοράς των τουριστών προ, κατά και μετά τη διάρκεια των διακοπών με στόχο τη πληρέστερη δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ακόμη και σε εξειδικευμένο προσωπικό πεδίο, όταν παρίσταται ανάγκη.
 • Να αναλύει, να συνθέτει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ψυχολογικών δεικτών ικανοποίηση των πελατών και να διατυπώνει προτάσεις αλλαγής στον οργανωτικό-διοικητικό και διαχειριστικό τομέα της όποιας τουριστικής επιχείρησης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες και δη απρόβλεπτες καταστάσεις
 • Επίδειξη επαγγελματικής τουριστικής υπευθυνότητας (τουριστικής συνείδησης)
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχικά η σύνδεση των εννοιών Τουρισμός –Ψυχολογία –Κατανάλωση –Συμπεριφορά και Υπηρεσιών-Προϊόντων και ο συγκερασμός τους με στόχο την ικανοποίηση του τουρίστα -καταναλωτή.
Ανάλυση, ερμηνεία και διερεύνηση της συμπεριφοράς του τουρίστα –καταναλωτή, αλλά και του εργαζόμενου στις τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνή κλίμακα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί ανέκαθεν «παγκοσμιοποιημένη» οικονομική δραστηριότητα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις κρίσεως
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Bazar J.L. and Burman J.T., Asylum Tourism, (2014), American Psychological Association, vol. 45, No 2.
 • Crouch, G.I., Perdue, R.R., Timmermans, H.I.P. and Uysal M., (2004), Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, vol. 3, Melbourne, CABI Editions.
 • Αιγινήτου Ν.Δ., (1978) Τουριστική Ψυχολογία, Θ.Π. Τυροβολάς, Αθήναι.
 • Λύτρας Π., (2006) Τουριστική Ψυχολογία, στ’ έκδοση, Interbooks, Αθήνα.
 • Arambern J. and Butler R., (2005) Tourism Development: issues for a vulnerable industry, Channel View Publications, Clevedon.
 • Demm, G., (2002) The Tourist as a Metaphor of the Social World, Wattingford: CABI Publishing.
 • Laurent A., (1973) Liberer les vacances, Seul, Paris.
 • Pearce Ph. L., (2005) Tourist Behaviour : Themes and Conceptual Schemes, Pergamon Press, London.
 • Pearce Ph.L., (1983 ) The Social Phychology of tourist behaviour, Pergamon Press, London.
 • ReasonI., (1964) Man in Motion: the psychology of travel, New York, Walker.
 • Norman D.A., (19880 The Psychology of Everyday Things, London.
 • Ryan Ch., (1995) Researching Tourist Satisfaction: issues, concepts, problems, Routledge, London.
 • Swarbrooke J. and Horner S., (2001) Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure,Wattingford : CABI Publishing, v. 1,
 • Woolside, A.G. et al eds, (2000) Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, Wattingford: CABI Publishing.
 • Becken, S. & Simmons, D. G. (2005) Tourism, fossil fuel consumption and the impact on the global climate. IN Hall, C. M. & Higham,
 • J. (Eds.) Tourism, recreation and climate change, 192-206. Clevedon, UK: Channel View Publications.
 • Brassington, F. and Pettitt, S. (2007). Principles of Marketing. Financial Times.
 • Cohen, E. (1984). The sociology of tourism: Approaches, issues and findings, Annual Review of Anthropology, Vol.10, pp.373-392.
 • Cohen, E. (1974) Who is a tourist? A conseptual clarification, Sociological Review, Vol.22, pp.527-555.
 • Coltman M.M, Travel and tourism: an International Approach, εκδ. Van Nostrad Reinhold, New York 1989
 • Cooper Chris, (2012), Essentials of Tourism, England, Pearson education limited.
 • Dann, G., (1989) The tourist as child. Some Reflections. Centre des Hautes Etudes Touristiques, Serie C., N. 135.
 • Fred Luthans and Jonathan P. Doh (2011), “International Management: Culture, Strategy, and Behaviour”, 8thEdition.
 • Fredline, E. and Faulkner, B. (2000) Host Community Reactions, A cluster Analysis, Annals of Tourism Research, Vol.27, No 3, pp.763-784.
 • Hall, C. M. & Higham, J. (2005) Introduction: tourism, recreation and climate change. IN Hall, C. M. & Higham, J. (Eds.) Tourism, recreation and climate change, 3-28. Clevedon, UK: Channel View Publications.
 • Hee ‘Andy’ Lee, Basak Denizci Guillet, Rob Law and Rosanna Leung, (2012), “Robustness of Distance Decay for International Pleasure
 • Travelers: A Longitudinal Approach”, International Journal of Tourism Research14, pp.409-412.
 • Kneafsey, M. (2000) Tourism, Place Identities and Social Relations in the European Rural Periphery, European Urban and Regional Studies, Vol.7, No.1, pp.35-50.
 • Kotler, P., and Bowen, J., (2003), Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice-Hall, New Jersey, p.12
 • Massara, Francesco, Severino, Fabio(2005), “Psychological Distance in the Heritage Experience”, Annals of Tourism Research, Vol.42, pp.108–112, 117.
 • McCabe, S. (2009), “Who needs a holiday? Evaluating social tourism”, Annals of Tourism Research, Vol. 36 No. 4, pp. 667-688.
 • Nawijn, J., Peeters, P. & Sterren, J. v. d. (2008) The ST-EP Programme and Least Developed Countries: is Tourism the Best
 • Alternative. IN Burns, P. M. & Novelli, M. (Eds.) Tourism development: growth,myths and inequalities, 1-10. Wallingford, UK: CABI International.
 • Ryan, C., & Kinder, R. (1996). Sex, tourism and sex tourism: Fulfilling similar needs? Annals of Tourism Management, Vol.17, No.7, pp.507–518.
 • Stanton, W., (2008), Fundamentals of marketing, New York: Mc Graw-Hill, p.5.
 • Tsartas, P., (2003), Tourism Development in Greek Insular and Coastal Areas: Sociocultural Changes and Crucial Policy Issues, Journal of Sustainable Tourism, Vol 11, No.2-3, pp.116-132.
 • UNWTO-UNEP-WMO (2008) Climate change and tourism: Responding to global challenges. Madrid: UNWTO.
 • Urry, J. (1990), The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. Sage Publications, London.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • e-Review of Tourism Research
 • European Journal ofTourism Research
 • Journal of Tourism and Cultural Change
 • Journal of Travel & Tourism Research
 • Consumer Psychology of Tourism and Leisure
 • Tourismos
 • Τουριστικά Θέματα
 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση