Τουριστικό Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος:

Γ2

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές/τριες με βασικό στόχο την κατανόηση των λειτουργιών του Τουριστικού Μάρκετινγκ και των δυνατοτήτων του ως ενός αποτελεσματικού επιστημονικού εργαλείου στην υπηρεσία των τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και φορέων ( ιδιωτικών και δημόσιων ) για την πρόβλεψη και την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών των πελατειακών αγορών τους, για τη θέσπιση στόχων, κατάστρωση στρατηγικών καθώς και για την απρόσκοπτη και επικερδή διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειρίζονται το συγκεκριμένο αντικείμενο σε όλο του το εύρος, συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής του διάστασης,και να επιτυγχάνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν όλες τις λειτουργίες του Τουριστικού Μάρκετινγκ, να διακρίνουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και κατά συνέπεια τις ιδιαιτερότητες του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοούν τη σημαντικότητα του μείγματος Τουριστικού Μάρκετινγκ ( προϊόν, τιμή, κανάλια διανομής και προώθηση ) και του αποτελεσματικού συνδυασμού των μεταβλητών του για την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοούν το περιεχόμενο του μάρκετινγκ – μάνατζμεντ στον τουρισμό.
 • Να κατανοούν το ρόλο των DMOs στη διαχείριση, στο μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη και στο μάρκετινγκ-μάνατζμεντ των διαφόρων τουριστικών προορισμών.
 • Να εφαρμόζουν στρατηγικές στα πλαίσια λειτουργίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών, που θα αφορούν στην επιλογή ερευνητικών προσεγγίσεων, στην τμηματοποίηση των αγορών, στην προβολή, προώθηση καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων αποτελεσματικού Τουριστικού Μάρκετινγκ.
 • Να εξηγούν, να αξιολογούν, να δημιουργούν και να εφαρμόζουν στρατηγικές branding.
 • Να γνωρίζουν τα μοντέλα συμπεριφοράς του τουρίστα-καταναλωτή και να εξηγούν τη λήψη της αγοραστικής απόφασης.
 • Να αναλύουν τον ρόλο των touroperators και των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων, στην τουριστική αγορά και στην προσφορά των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας ώστε να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές που θα αφορούν όλο το πλαίσιο που θέτει το αντικείμενο του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
 • Να συνθέτουν, με βάση τα δεδομένα, ολοκληρωμένα σχέδια Τουριστικού Μάρκετινγκ ( Marketingplanning ) που θα στοχεύουν στην οργάνωση ή και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων και να υλοποιούν στρατηγικές.
 • Να αναλύουν το ρόλο της εμπειρίας στο σύγχρονο Τουριστικό Μάρκετινγκ.
 • Να οργανώνουν δραστηριότητες διαφόρων τεχνικών προώθησης συμπεριλαμβανομένων και αυτών του διαδικτύου και του digitalmarketing.
 • Να συγκρίνουν και να αξιολογούν μέσω της ερευνητικής διαδικασίας και της θέσπισης μετρήσιμων στόχων τα αποτελέσματα των εφαρμογών του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
 • Να προτείνουν την αποτελεσματική εφαρμογή του digitalmarketing στον τουρισμό.
 • Να εφαρμόζουν διάφορα είδη ελέγχων της απόδοσης του Τουριστικού Μάρκετινγκ.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Η αναγκαιότητα της εξειδικευμένης εφαρμογής του Μάρκετινγκ στον τουρισμό (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ταξιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις φιλοξενίας κλπ).
Τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς, κατανόηση αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα-καταναλωτή, στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ.
Μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων, αφοσίωση πελατείας (customer loyalty).
Σχέδια και προγραμματισμός Τουριστικού Μάρκετινγκ, στρατηγικές ταξιδιωτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και οργανισμών, έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, επιλογή προορισμών και η επίδραση της ταξιδιωτικής επιχείρησης. Κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών και τουριστικών προιόντων.
Στόχοι και Μέθοδοι κοστολόγησης και τιμολόγησης στα πλαίσια του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Εκτίμηση της ζήτησης, προσαρμογή των τιμών. Ανταγωνισμός.
Εμπορική επωνυμία ( branding ). Είδη brandingκαι στρατηγικές.
Χωροθέτηση – τοποθέτηση και ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σύστημα και κανάλια διανομής, ο ρόλος των touroperators ως διανομέων στον ευρωπαϊκό και διεθνή τουρισμό.
Διαδικασία και περιεχόμενο τουριστικής προβολής . Μείγμα προώθησης.
Οργάνωση και διαχείριση των πωλήσεων στον τουριστικό τομέα (προσωπικές πωλήσεις, onlineπωλήσεις, προώθηση πωλήσεων κλπ).
Ε-marketing και τουρισμός. Επιδράσεις και συσχετισμοί.
Η επίδραση των λειτουργιών του Μάρκετινγκ στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και στις αγορές δράσης της.
Εσωτερικό Μάρκετινγκ στον τουριστικό τομέα.
Digital Marketing. Περιεχόμενο και εφαρμογές Digital Marketing στον τουρισμό. Επιδράσεις στις λειτουργίες του μάρκετινγκ.
Διαδικτυακά μέσα προώθησης στον τουρισμό.
Υλποίηση, Αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών (casestudies), τουριστικών, ταξιδιωτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, φορέων και οργανώσεων του τουρισμού ιδιωτικών ή/και δημόσιων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων της θεωρίας
– Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης
– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
– Επίλυση Προβλημάτων
Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωσης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιτουλαδίτη, Ο. (2000) Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων, Εγχειρίδιο Μελέτης του βιβλίου MarketinginTravelandTourism, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Βιτουλαδίτη, Ο. (2000) Μάρκετινγκ των TourOperators και των Τουριστικών Γραφείων ISBN 960-538-217-7 Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Παντουβάκης, Ά. Μ., Σιώμκος, Γ. Ι., & Χρήστου, Ε. Σ. (2015). Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση.
 • Holloway, C. AndRobinson, C. (2003) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Leeflang, P., Verhoef, P., Dahlström, P. & Freundt, T. (2014), Challenges and solutions for marketing in a digital era, European Management Journal (32), pp. 1-12
 • Middleton, V. and Clarke, J. (2001) Marketing in Travel and Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Morrison, A. (2001) Τουριστικό και Ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην.
 • Morrison, A. (2001) Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουριστικού Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην.
 • Middleton V., Fyall A., Morgan M., Morgan M. and Ranchhod A.,(2009). Marketing in Travel and Tourism,USA: Routledge
 • Pelsmacker, P., Tilburg, S. & Holthof, C. (2018), Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance, International Journal of Hospitality Management, 72, pp. 47-55
 • Strauss, J., Ansary, A. & Frost, R.(2012), E-Marketing (6th edition), New York: Pearson Education Limited

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Travel and Tourism Marketing
 • Journal of Hospitality Marketing and Management
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Vacation Marketing
 • Tourismos: An International Multidisciplinary Journal
 • Tourism Analyst
 • Journal of Travel & Tourism Research
 • Progress in Tourism and Hospitality Research
 • Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
 • Studies in Travel Writing
 • The Surrey Quarterly Review
 • Tourism and Hospitality Planning and Development
 • Tourism & Hospitality Review
 • Tourism: An International Interdisciplinary Journal
 • Tourism Recreation Research
 • Tourism Research Journal
 • Tourism Review
 • Tourism Review International
 • Tourism & Travel