Ανακοινώσεις

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης (πιθανόν για τις 10 Μαΐου), σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε να δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ για περισσότερες διευκρινήσεις.

Κάθε Δευτέρα 14:00-15:00  οι φοιτητές οι οποίοι έχουν απορίες και ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση, μπορούν να συνδέονται στο MS TEAMS στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφορά μόνο φοιτητές που θα θέλουν να ρωτήσουν κάτι και οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση άμεσα (μέσα στο καλοκαίρι).

Δεδομένου ότι θα λειτουργεί το τηλε-γραφείο, μην στέλνετε μηνύματα στους Καθηγητές για θέματα Πρακτικής Άσκησης (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον)

Το τηλε-γραφείο  προβλέπεται να λειτουργήσει έως 21 Ιουνίου 2021 (σε περίπτωση μεταβολής θα υπάρξει ανακοίνωση).      ...

Περισσότερα