Ανακοινώσεις

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα eclass για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν, παρακαλούνται άμεσα να εγγραφούν για να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.     

Παρακάτω θα βρείτε την αγγελία του Melrose Hotel στο Ρέθυμνο. Προσοχή! δεδομένου ότι δεν παρέχει διαμονή η αγγελία κυρίως απευθύνεται σε φοιτητές/ριες που είναι από το Ρέθυμνο ή μπορούν να εξασφαλίσουν οι ίδιοι ην διαμονή τους.   

MELROSE HOTEL

 

Δεδομένου ότι πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο 8-9 Μαίου θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική και έχουν απορίες να συμμετέχουν την Δευτέρα 14-15:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεδομένου ότι λειτουργεί το τηλε-γραφείο, μην στέλνετε μηνύματα στους Καθηγητές για θέματα Πρακτικής Άσκησης (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον)