E-tourism. Διαδικτυακές συναλλαγές στον τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ4

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TE131/


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές με βασικό στόχο την δημιουργία στελεχών ικανών να εφαρμόσουν γνώσεις και πρακτικές που άπτονται των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ, ICTs), οι οποίες άλλαξαν ριζικά το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής καθώς το internet αποτελεί πλέον ένα ιδανικό περιβάλλον για επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τουριστικό τομέα. Η αξιοποίηση τους αποκτά μεγάλη σημασία, αφού η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας τουριστικής επιχείρησης μπορεί να γίνει ευκολότερα και φθηνότερα με την δημιουργία εικονικών γραφείων και βιτρίνων μέσω του web. Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά και πρακτικά τις εφαρμογές των ΤΠΕ στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

 • Να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις από την χρήση του internetσε όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό38.Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες Web2.0 , Travel2.0 και την διευρεύνηση των νέων τεχνολογιών
 • Να διακρίνει το πλαίσιο λειτουργίας και τις στρατηγικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τουρισμού για τον καταναλωτή του μέλλοντος
 • Να εξοικειωθεί με το Μ-Tourismκαι με θέματα στρατηγικής υποδομής και ασφάλειας
 • Να αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τουρισμού για τους προορισμούς και το δημόσιο τομέα, καθώς και τις επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων στις τουριστικές ιστοσελίδες
 • Να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω σε μελέτη περίπτωσης μέσα από τον τουριστικό κλάδο, σχεδιάζοντας ιστοσελίδες σε opensourceπηγές στο internetγια μια εικονική τουριστική επιχείρηση στην οποία έχουν αναλάβει την διαχείριση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος

 • Εφαρμογή των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και παγκοσμίως
 • Ορισμός και χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού τουρισμού και επιπτώσεις του στην τουριστική ζήτηση και προσφορά
 • Τουρισμός και Διαδίκτυο
 • Διαδίκτυο και μελέτες τμηματοποίησης τουριστικής αγοράς.
 • Λόγοι υιοθέτησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία και εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό
 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων e-marketing για την προώθηση και υποστήριξη του τουριστικού προιόντος
 • Social networking και τεχνολογίες Web 2.0 στον τουρισμό
 • Εικονικές Κοινότητες, Η χρήση μεθόδων ΤΠΕ για την προσβασιμότητα τουριστικών ιστοτόπων από ομάδες ΑμΕΑ και ηλικιωμένων, Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, Η δομή του συστήματος πληρωμών του ηλεκτρονικού εμπορίου, Υποδομή και ασφάλεια στον ηλεκτρονικό τουρισμό
 • Διοίκηση και διαχείριση του τουριστικού προορισμού (Destination Management Organization-DMO)10.DMOs και χρήσεις ICTs
 • H χρήσητεχνολογιώνκινητήςπλατφόρμαςστοντουρισμόIntelligent Transport Systems and Community Informatics, Electronic Data Interchange,Environment Management Information Systems, Geographical Information Systems, Global Positioning System, Location Based Services
 • Μ-commerce και τουρισμός Κινητές και Ασύρματες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικοί οδηγοί και χάρτες, Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile-commerce), mobile marketing
 • Διακρίσεις, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και εφαρμογές Διαδικτυακού Τουριστικού Μάρκετινγκ
 • e-tourism και ηλεκτρονικά κανάλια διανομής στον τουρισμό-Social Media: Το καινούργιο εκπληκτικό εργαλείο του Μάρκετινγκ, Τουριστικό Blog Marketing, Ταξιδιωτικό blog: περιεχόμενα και στρατηγικές, Η επίδραση των ταξιδιωτικών blogs στις 5 βασικές λειτουργίες του marketing, Η χρήση των Μηχανών Αναζήτησης (Search Engines) στο Marketing
 • Η χρήση των τουριστικών καναλιών διανομής ως εργαλείο ανάπτυξης στρατηγικής για τουριστική ανάπτυξη.

 

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εποπτευόμενη εφαρμογή των κανόνων χρήσης σύγχρονων μεθόδων e-tourism για την προώθηση και υποστήριξη του τουριστικού προιόντος και την ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού, με την χρησιμοποίηση των μηχανών αναζήτησης (searchengines), Ιστοσελίδων και ιστολογίων, «portals», Viewdata και Teletext, Εικονικής πραγματικότητας (Virtualreality), Έξυ (Smartcards) και ηλεκτρονικών εισιτηρίων, Onlineshops (e-shops) και ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων, Πολυμέσα (Multimedia) και περίπτερα πολυμέσων (Multimediakiosks), Διαλογικές πρωτοβουλίες μέσων (Interactive media initiatives), Social networking και τεχνολογίες Web2.0 στον τουρισμό.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες δημιουργούν μία δική τους ιστοσελίδα προβάλλοντας μία τουριστική επιχείρηση της επιλογής τους, ακολουθώντας τους κανόνες που έχουμε αναλύσει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (50%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
  -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Εργαστηριακή Εργασία (50%) που περιλαμβάνει:
  -Την δημιουργία, παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση ιστοσελίδας τουριστικής επιχείρησης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κατσώνη Βίκυ, (2012), «e-Tourism, Διαδυκτιακές συναλλαγές στον Τουρισμό», ISBN: 978-618-80109-0-1
 • Buhalis, D. (2003), eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson Education
 • Gretzel U., Mitsche N., Hwang Y-H and Fesenmaier D. (2004), “Tell Me Who You Are and I Will Tell You Where to Go: Use of Travel Personalities in Destination Recommendation Systems”, Information Technology and Tourism, Vol. 7 No. 1, pp.3-12.
 • Katsoni, V. (2017). The effects of ICTs on tourism distribution channels and DMOs marketing strategies in Z. Andreopoulou, N. Leandros, G. Quaranta & R. Salvia, New media, entrepreneurship and sustainable tourism development. Francoangeli Eds, Italy, pp. 58-66. EAN: 9788891751058, ISBN: 8891751057.
 • Katsoni,V.& Dologlou, N. (2017). ICT Applications in a Smart Ecotourism Environment, in Stratigea, A., Kyriakides, E., Nicolaides, C. (Eds.), Smart Cities in the Mediterranean. Springer Business Information Systems Series, ISBN 978-3-319-54558-5 -DOI 10.1007/978-3-319-54558-5, pp225-244.Katsoni, V., (2015). “ICT applications in the hotel industry through an e-CRM systems theory approach”, Academica Turistica -Tourism and Innovation Journal. Year 8, No. 1, June 2015, ISSN 1855-3303, pp.15-23. Covered by the following abstracting/indexing services: Centre International de Recherches et d’Etudes Touristiques (CIRET), Zurich, CH; C.A.B. International, Wallingford, Oxon, UK; EconPapers.
 • http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/index
 • Katsoni, V., and Dionysopoulou, P. (2015). Agritourism marketing distribution strategy and typology investigation. The case of Arcadia.Tourismos: An international Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 10, Number 2, Autumn_Winter 2015, pp.131-152 UDC: 338.48+640(050) Indexed in the international databases: EBSCO; DOAJ;SCOPUS (Elsevier Bibliographic Databases), www.info.scopus.com; SJR (SCImago Journal & Country Rank), www.scimagojr.com, impact factor SJR 0,244, H index 6.
 • Katsoni Vicky and Maria Giaoutzi, (2011), “ICTs and Tourism for Local Development”, in the Special Issue “Evolving Forms of Information Society”, NETCOM vol 23,1/2, January 2013. www.netcom-journal.com. Official journal of the IGU’s Geography of Information Society Commission and French National Geography Committee since 1987, listed in the AERES
 • Katsoni Vicky, Papageorgiou Athina and Maria Giaoutzi, (2011),‘Profiling Cultural Travelers on the Basis of a Consumer Behavioral Approach”, Regional Science Inquiry Journal, Vol. III, number 2, pp.151-170. http://www.rsijournal.eu/. (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735) The RSI Journal is included in the Reference Lists of: EconLit, RSA I
 • Katsoni, V. and Kavoura, A. (2013). Network creation and ICTs’ application in branding a destination of religious significance. Marketing Intelligence & Planning. Emerald, H Index: 20,in press
 • Katsoni, V., (2011), “The Role of ICTs in Regional Tourist Development”, Regional Science Inquiry Journal, 3(2): 95-113. http://www.rsijournal.eu/ (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735) The RSI Journal is included in the Reference Lists of: EconLit, RSA I
 • Katsoni,V, and Laloumis, D.(2013). The influence of online reviews on customers and travel agencies. The Malopolska School of Economics in Tarnow Research Papers Collection”, vol. 22(2), pp.13-130.
 • Kavoura, A. and Katsoni, V., (2013). From E-Business to C-Commerce: Collaboration and Network Creation for an E-Marketing Tourism Strategy. Tourismos: An international Multidisciplinary Journal of Tourism, Special Issue in Tourism Destination Marketing & Management, Volume 8, Number 3, pp.113-128. Indexed in the international databases: EBSCO; DOAJ; SCOPUS (Elsevier Bibliographic Databases), www.info.scopus.com; SJR (SCImago Journal & Country Rank), www.scimagojr.com, impact factor SJR 0,244, H index 6.
 • O’Leary, C.; Rao, S.; Perry, C. (2004), “Improving customer relationship managementthrough database/Internet marketing: A theory-building action research project”, European Journal of Marketing, Vol. 38 No. 3, pp.338-354.
 • Olsen, M.D. and Connolly, D.J. (2000), “Experience-based travel”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp. 30-40.
 • Varey, R. (2004), “Relationship Marketing: Dialogue and Networks in the E-commerce Era”, European Journal of Marketing, Vol. 38 No. 8, pp.1031-1032.
 • Werthner, H. and Klein S. (2000), “ICT and the changing landscape of global tourismdistribution”, International Journal of Electronic Commerce and Business Media, No. 9/4, pp. 256 –262.
 • Γιαννίτσης Τ., Ζωγραφάκης Σ., Καστέλλη Ι., Μαυρή Δ., 2009 Ανταγωνιστικότητα και τεχνολογία στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, (2010), «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα», Ανάκτηση από ΕΟΤ.
 • Ενημερωτικός οδηγός Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (2010), «Ελληνικός τουρισμός 2020, Στρατηγική και Στόχοι»
 • Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2017), «Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα». Αθήνα