Ανακοινώσεις

Tο τηλεγραφείο για θέματα Πρακτικής Άσκησης θα λειτουργήσει την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).  ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για διασύνδεση των φοιτητών με την Τουριστική Αγορά και την προοπτική επαγγελματικής τους ένταξης σε αυτήν, θα συμμετέχει στο 3ο Φόρουμ Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, που oργανώνει η Innjobs και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (on line) το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00-18:00. 

Πρόκειται για μία εξαιρετική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον Ξενοδοχειακό Κλάδο καθώς και για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση. ...

Περισσότερα