Ανακοινώσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο του Πανεπιστημίου μας, θα βρείτε διευκρινίσεις για τα self test. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να συνεργάζεστε με τους φορείς στους οποίους κάνετε την πρακτική σας (οι οποίοι εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα). 

https://praktiki.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/111/2021/05/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-SELF-TEST.pdf

 

Από τις 10/05/2021 επιτρέπεται η δια ζώσης Πρακτική Άσκηση.

Όσοι φοιτητές πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες για ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://tourism.uniwa.gr/praktiki-askisi/ και κατόπιν, αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα να τα στείλουν ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στα δύο ακόλουθα email: sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com            

Όσοι φοιτητές ήδη πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση με τηλεργασία, ...

Περισσότερα

Δεδομένου ότι πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο 8-9 Μαίου θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική και έχουν απορίες να συμμετέχουν την Δευτέρα 14-15:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεδομένου ότι λειτουργεί το τηλε-γραφείο, μην στέλνετε μηνύματα στους Καθηγητές για θέματα Πρακτικής Άσκησης (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον)

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης (πιθανόν για τις 10 Μαΐου), σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε να δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ για περισσότερες διευκρινήσεις.

Κάθε Δευτέρα 14:00-15:00  οι φοιτητές οι οποίοι έχουν απορίες και ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση, μπορούν να συνδέονται στο MS TEAMS στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφορά μόνο φοιτητές που θα θέλουν να ρωτήσουν κάτι και οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση άμεσα (μέσα στο καλοκαίρι).

Δεδομένου ότι θα λειτουργεί το τηλε-γραφείο, μην στέλνετε μηνύματα στους Καθηγητές για θέματα Πρακτικής Άσκησης (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον)

Το τηλε-γραφείο  προβλέπεται να λειτουργήσει έως 21 Ιουνίου 2021 (σε περίπτωση μεταβολής θα υπάρξει ανακοίνωση).      ...

Περισσότερα